Про затвердження Положення про порядок реалізації права

23.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2015 р. № 579

Київ

Про затвердженняПоложенняпро порядок реалізації права
на академічнумобільність

Відповіднодо пункту 23 частинипершоїстатті 13 Закону України “Про вищуосвіту” КабінетМіністрівУкраїни постановляє:

ЗатвердитиПоложення про порядок реалізації права на академічнумобільність, щододається.

 

 

Прем’єр-міністрУкраїни

 

 

А. ЯЦЕНЮК

 

 

Інд. 73

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановоюКабінетуМіністрівУкраїни
від 12 серпня 2015 р. № 579

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реалізації права на академічнумобільність

1. ЦеПоложеннявстановлює порядок організаціїпрограмакадемічноїмобільності для учасниківосвітньогопроцесувітчизнянихвищихнавчальнихзакладів (науковихустанов) (далі — вітчизняніучасникиосвітньогопроцесу) на територіїУкраїничи поза її межами та учасниківосвітньогопроцесуіноземнихвищихнавчальнихзакладів (науковихустанов) (далі — іноземніучасникиосвітньогопроцесу) на територіїУкраїни.

2. Цілі, завдання та загальні правила забезпечення і реалізації права на академічнумобільністьповиннівідповідатиосновним принципам СпільноїдеклараціїміністрівосвітиЄвропи “Європейськийпростір у сферівищоїосвіти”, вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 р. (Болонськадекларація).

3. Вітчизняніучасникиосвітньогопроцесу і вищінавчальнізаклади (наукові установи) та іноземніучасникиосвітньогопроцесу і навчальнізаклади (наукові установи), щоберуть участь у програмахакадемічноїмобільності, є учасникамиакадемічноїмобільності.

4. Право на академічнумобільністьможе бути реалізоване на підставіміжнароднихдоговорів про співробітництво в галузіосвіти та науки, міжнароднихпрограм та проектів, договорів про співробітництвоміжвітчизнянимивищиминавчальними закладами (науковимиустановами) абоїхосновнимиструктурнимипідрозділами, міжвітчизняними та іноземнимивищиминавчальними закладами (науковимиустановами) та їхосновнимиструктурнимипідрозділами (далі — вищінавчальнізаклади (наукові установи) — партнери), а такожможе бути реалізованевітчизнянимучасникомосвітньогопроцесу з власноїініціативи, підтриманоїадміністрацієювітчизняноговищогонавчального закладу (наукової установи), в якомувінпостійнонавчаєтьсяабопрацює, на основііндивідуальнихзапрошень та іншихмеханізмів.

5. За місцемреалізації права на академічнумобільність вона поділяється на:

внутрішнюакадемічнумобільність — академічнамобільність, право на якуреалізуєтьсявітчизнянимиучасникамиосвітньогопроцесу у вищихнавчальних закладах (науковихустановах) — партнерах в межах України;

міжнароднуакадемічнумобільність — академічнамобільність, право на якуреалізуєтьсявітчизнянимиучасникамиосвітньогопроцесу у вищихнавчальних закладах (науковихустановах) — партнерах поза межами України, а такожіноземнимиучасникамиосвітньогопроцесу у вітчизнянихвищихнавчальних закладах (науковихустановах).

Основними видами академічноїмобільності є:

ступеневамобільність — навчання у вищомунавчальномузакладі, відмінномувідпостійногомісцянавчанняучасникаосвітньогопроцесу, з метою здобуттяступенявищоїосвіти, щопідтверджується документом (документами) про вищуосвітуабо про здобуттяступенявищоїосвітивіддвохабобільшевищихнавчальнихзакладів;

кредитнамобільність — навчання у вищомунавчальномузакладі, відмінномувідпостійногомісцянавчанняучасникаосвітньогопроцесу, з метою здобуттякредитівЄвропейськоїкредитноїтрансферно-накопичувальноїсистеми та/абовідповіднихкомпетентностей, результатівнавчання (без здобуттякредитівЄвропейськоїкредитноїтрансферно-накопичувальноїсистеми), щобудутьвизнані у вищомунавчальномузакладіпостійногомісцянавчаннявітчизняногочиіноземногоучасникаосвітньогопроцесу. При цьомузагальнийперіоднавчання для таких учасників за програмамикредитноїмобільностізалишаєтьсянезмінним.

6. Навчаннявітчизняних та іноземнихучасниківосвітньогопроцесу за узгодженимиміжвищиминавчальними закладами (науковимиустановами) — партнерами освітнімипрограмами, щовключаютьпрограмиакадемічноїмобільності, можепередбачатиотриманнявипускниками документа про вищуосвітувищогонавчального закладу (наукової установи) — партнера, а такожспільнихабоподвійнихдокументів про вищуосвітувищихнавчальнихзакладів (науковихустанов) — партнерів.

7. Формами академічноїмобільності для учасниківосвітньогопроцесу, щоздобуваютьосвітніступенімолодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизнянихвищихнавчальних закладах, є:

навчання за програмамиакадемічноїмобільності;

мовнестажування;

науковестажування.

8. Формами академічноїмобільності для осіб, щоздобуваютьнауковуступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічнихпрацівників та іншихучасниківосвітньогопроцесу, є:

участь у спільних проектах;

викладання;

науковедослідження;

науковестажування;

підвищеннякваліфікації.

9. Учасникиосвітньогопроцесу, які є здобувачамивищоїосвітив  межахпрограмвнутрішньоїмобільності, зараховуються до вищихнавчальнихзакладів (науковихустанов) — партнерів в Україні як такі, щотимчасоводопущені до освітньогопроцесу і мають права та обов’язкиздобувачіввищоїосвітивітчизняноговищогонавчального закладу (наукової установи).

10. За домовленістюміжучасникамиакадемічноїмобільності:

здійснюєтьсявідбіручасниківосвітньогопроцесу для участі в програмахакадемічноїмобільності;

регламентуютьсяпереліквимог та документів, необхідних для підтвердженняучасті в програміакадемічноїмобільності, процедура і строк їхподання;

визначаютьсяетапи, фінансовіумови, види та формиакадемічноїмобільності, тривалість і змістнавчання та стажування у вищихнавчальних закладах (науковихустановах) — партнерах;

визначаютьсяумовивизнаннярезультатівнавчання, стажуванняабопроведеннянауковихдосліджень та звітуваннянауково-педагогічних, наукових та педагогічнихпрацівників.

11. За здобувачамивищоїосвіти на періоднавчання в іншомувищомунавчальномузакладі (науковійустанові) — партнері на територіїУкраїничи поза її межами зберігаютьсявідповідно до укладеного договору про академічнумобільністьмісценавчання та виплатастипендіїзгідноіззаконодавствомпротягомнавчання, стажуваннячипровадженнянауковоїдіяльності в іншомувищомунавчальномузакладі (науковійустанові) — партнері на територіїУкраїничи поза її межами, якщостипендія не передбаченаумовамиакадемічноїмобільності.

12. Особи, щоуклали договори про навчання за програмоюакадемічноїмобільності, не відраховуютьсяіз складу здобувачіввищоїосвіти на періодреалізації права на академічнумобільність та обліковуються в Єдинійдержавнійелектроннійбазі з питаньосвіти.

13. Здобувачвищоїосвіти, крімвивчення у вищомунавчальномузакладі — партнеріобов’язковихнавчальнихдисциплін, має право самостійноговиборудодатковихнавчальнихдисциплін за погодженням з вищимнавчальним закладом, що направив його на навчання.

14. Іноземніздобувачівищоїосвіти, щореалізують право на академічнумобільність в рамках договорів про співробітництвоміжвітчизняними та іноземнимивищиминавчальними закладами (науковимиустановами) — партнерами, можуть бути зараховані на навчання до вітчизнянихвищихнавчальнихзакладів:

за рахуноккоштівміжнароднихпрограм та організацій;

за рахуноквласнихнадходженьвищихнавчальнихзакладів;

за рахуноккоштівфізичнихабоюридичнихосіб;

на умовахбезоплатногонавчання у разівзаємногообмінуздобувачамивищоїосвіти, в тому числі за спільнимиосвітнімипрограмами, якіпередбачаютьотриманняспільногоабоподвійного документа (документів) про вищуосвіту на умовахбезоплатногонавчання у разіміжнародногообмінуздобувачамивищоїосвіти, якщокількість таких іноземнихздобувачіввищоїосвіти не перевищуєкількістьвітчизнянихздобувачіввищоїосвіти, якінавчаються в іноземномувищомунавчальномузакладі — партнері в межах програмакадемічноїмобільностівідповідно до укладенихміжвищиминавчальними закладами договорів про міжнароднуакадемічнумобільність.

15. Науково-педагогічні, наукові, педагогічніпрацівникивищихнавчальнихзакладів (науковихустанов) усіх форм власностіможутьреалізувати право на академічнумобільність для провадженняпрофесійноїдіяльностівідповідно до укладеного договору про участь у програміакадемічноїмобільності. При цьому за зазначенимипрацівникамизберігаєтьсяосновнемісцероботи у вітчизняномувищомунавчальномузакладі (науковійустанові) до одного року. Оплата працівідповідно до законодавства за основниммісцемроботизберігаєтьсяна строк до шести місяців, якщо вона не передбаченапрограмоюакадемічноїмобільності.

16. Іноземнінаукові, педагогічніпрацівникивищихнавчальнихзакладів (науковихустанов), якізалучені до провадженняосвітньої та науковоїдіяльності, під час перебування у вітчизняномувищомунавчальномузакладі (науковійустанові) — партнерімаютьусі права та обов’язкийогопрацівників.

Умовиприїздупровіднихіноземнихнауковців та діячівосвіти на запрошеннявітчизнянихвищихнавчальнихзакладів (науковихустанов) та їхперебування в Україніможутьвизначатисядодатковими договорами, укладенимиміжвітчизнянимвищимнавчальним закладом (науковоюустановою) та запрошеною особою.

17. Визнаннярезультатівнавчанняздійснюється на основіЄвропейськоїкредитноїтрансферно-накопичувальноїсистеми.

Порівнянняобсягунавчальногонавантаженняпід час здобуттявищоїосвіти в межах програмиакадемічноїмобільностіповиннеґрунтуватися на зіставленнірезультатівнавчання, якихбулодосягнутоздобувачемвищоїосвіти у вищомунавчальному закладі — партнері, та результатівнавчання, запланованихосвітньоюпрограмоювищогонавчального закладу, в якомуздобувачнавчається на постійнійоснові.

Якщоздобувачвищоїосвітипід час перебування у вищомунавчальномузакладі (науковійустанові) — партнері, на базіякогореалізується право на академічнумобільність, не виконавпрограмунавчання, то післяповернення до вищогонавчального закладу (наукової установи), в якомувіннавчається на постійнійоснові, йомуможе бути запропонованоіндивідуальнийграфікліквідаціїакадемічноїзаборгованостіабоповторний курс навчання за рахуноккоштівфізичнихчиюридичнихосіб.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199